Plads til din reklame
Vi har også plads til dit reklamebanner - for yderligere oplysninger kontakt os her..

Regler for lokalafdelinger

Geografien og den fysiske placering:

 • Dannelsen af lokalforeningerne følger geografisk amterne fra 1983.
 • Med undtagelse af Københavns amt, Frederiksborg amt, Roskilde amt og Bornholms amt, er det tilladt at danne to foreninger i hvert amt forudsat, at afstanden gør, at de dækker hele amtet; eksempelvis Nordjyllands amt - afdeling nord og syd.
 • Hvis man som lokalforening ønsker en fast adresse - et klubhus - skal midlerne til dette findes af lokalforeningen selv.

 
Finansiering af lokalafdeling:

 • Lokalforeningerne har lov til at opkræve et årligt kontingent. Dette kontingent ligger ud over det kontingent, som medlemmerne betaler til hovedforeningen.
 • Lokalforeningerne har lov til at søge sponsorater gennem lokale virksomheder o.lign.
 • Lokalforeningerne har lov til at opkræve gebyr til lokale arrangementer eller aktiviteter.
 • Lokalforeningerne har lov til at finansiere sit virke gennem såvel fuglerelaterede som ikke-fuglerelaterede aktiviteter; det være sig markeder, tombolaer osv. Dog kræves det, at eventuelle tilladelser fra myndighederne er i orden først.
 • Lokalforeningerne har lov til at finansiere deres arbejde gennem kommunal støtte.
 • Det er lokalforeningens eget ansvar at søge kommunal støtte i de kommuner, de er hjemmehørende.

 
Lokalforeningernes opgave:

 • Lokalforeningerne har ret til at stå for sociale arrangementer for medlemmerne.
 • Lokalforeningerne har lov til at stå for arrangementer for såvel medlemmer som for ikke-medlemmer, ligesom det også er tilladt at opkræve et rimeligt adgangsgebyr.
 • Lokalafdelingerne kan IKKE føre politik på Danske TamFugles vegne. Ej heller kan disse selvstændigt bestemme noget, medmindre vedtægterne giver tilladelse hertil.
 • Lokalafdelingerne kan udelukkende tage sig af lokale og sociale arrangementer, således at disse fungerer som et samlingssted for de lokale medlemmer.
 • Lokalforeningerne skal være åbne for medlemmer med alle tamfuglearter – små som store.

 

Oprettelse af en lokalafdeling:

 • En lokalafdeling kan opstartes af ethvert medlem af Danske TamFugle, såfremt der ikke allerede er en afdeling i lokalområdet.
 • En lokalafdeling kan på intet tidspunkt have færre end 5 medlemmer.
 • En lokalafdeling skal startes med indkaldelse til en lokal generalforsamling, hvor der vælges en lokalformand, en lokal-næstformand og en kasserer.
 • Den første generalforsamling må gerne bestå af ikke-medlemmer foruden det medlem, der står for opstarten; men for at lokalafdelingen skal kunne accepteres, skal minimum 4 personer melde sig ind på dagen, således at afdelingen kommer til at tegne de 5 medlemmer, der kræves.
 • Der er valg til lokalbestyrelsen én gang årligt, og mødet indkaldes med 4 ugers varsel.

 

Regler for lokalafdelinger:

 • Lokalafdelingerne er underlagt foreningen Danske Tamfugles almindelige vedtægter.
 • Lokalafdelingerne kan ikke lave regler, som gælder særskilt for dem, eller som er i opposition til Danske Tamfugles vedtægter.
 • En lokalafdeling kan nedlægges af hovedbestyrelsen, såfremt den handler imod vedtægterne eller imod foreningens interesser.
 • Medlemmer af lokalforeningens bestyrelse kan fjernes af hovedbestyrelsen, på samme vilkår som andre medlemmer af foreningen. Hvis dette sker, skal medlemmerne i lokalforeningen indkaldes og vælge et nyt medlem til bestyrelsen. Mødet skal indkaldes med ikke mindre end 2 ugers varsel og ikke mere end 4 ugers varsel.

Udformet af

Danske Tamfugle

Bestyrelsen

  
 
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723 | Bredgade 32, DK-8560 Kolind  | besked@dansketamfugle.dk