Vedtægter for DanskeTamfugle

§ 1. Navn og tilhørsforhold
1.1. Foreningens navn er Danske Tamfugle. Signatur: DaTa. CVR-nr. 34655723
1.2. Navnet Danske Tamfugle og signaturen DaTa tilhører til enhver tid foreningen.
1.3. Foreningens hjemsted følger den siddende kasserer, pt. Norddjurs Kommune.
 
§ 2. Formål
2.1. Foreningens formål er at varetage tamfugles trivsel, levevilkår og interesser i
Danmark, herunder:

stk.1 -at danne samlingssted for danske tamfugleholdere og
opdrættere af tamfugle, uanset om det drejer sig små eller
store tamfugle racers trivsel, levevilkår eller interesser.
 
stk.2 -at foreningen gennem oplysning hjælper holdere af tamfugle
til at holde deres fugle på bedst mulige måde, således at
ejere og fugle opnår god sameksistens.
 
stk.3 -at udøve informationsvirksomhed, der kan medvirke til at
skabe større forståelse og øget respekt for danske tamfugle.
 
stk.4 -at samarbejde om støtte til organisationer, internater,
personer o. lign., som lokalt arbejder for at forbedre
vilkårene for dyrene.
 
stk.5 -at praktisere et samarbejde med organisationer, andre
fugleforeninger, internater og LDF for herved at gøre det
oplysende arbejde til et fælles anliggende.
 
stk.6 -i samarbejde med LDF at påvirke politikere til at prioritere
tamfuglevelfærd og oplysning om deres vilkår højere.
 
stk.7 -at invitere til dialog med landets dyrehandlere om tamfugles
trivsel, aktivering, foder og pladsbehov.
 
stk.8 -at samarbejde med danske dyrlæger,
veterinærsygeplejersker o. lign., med henblik på oplysning
om generel sygdomsforebyggelse, trivsel og indavl.
 
stk.9 at foreningens medlemmer hjælper og vejleder hinanden med
viden og inspiration. Ved sygdom er det dog et must, at der
henvises til fuglekyndige dyrlæger (se listen over dyrlæger
under menupunktet 'Links').
 
stk.10 at opretholde et fugleregister, hvor ring og chipmærkede fugle kan
registreres med nuværende ejer.
 
§ 3. Medlemskab
3.1. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til
foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål.
3.2. Medlemskab ophører ved udmeldelse/kontingentrestance.
 
§ 4. Generalforsamlingen
4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside eller via mail.
4.3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens eller formandens beretning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag.
Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
4.4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt
stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger
om foreningens opløsning.
4.5. Alle medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
§ 5. Foreningens bestyrelse
5.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af
generalforsamlingen.
5.2. Bestyrelsen består af 3 - 7 medlemmer og 1 - 2 suppleanter.
Bestyrelsen har mandat til selv at supplerer op til maksimalantallet,
hvis det skønnes nødvendigt.
5.3. Foreningens bestyrelse er på valg hvert 3. år.
5.4. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 - 2 suppleanter.
5.5. Bestyrelsen konstituerer til enhver tid sig selv med formand,
næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
5.6. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.
5.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden, er
til stede.
5.8. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
5.9. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
§ 6. Udvalg/arbejdsgrupper
6.1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg/arbejdsgrupper,
lokalafdelinger mm.
6.2. Udvalgene/arbejdsgruppernes/lokalafdelingernes retningslinjer
fastsættes af bestyrelsen.
 
§ 7. Tegningsret
7.1. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren for bestyrelsen
i forening, eller ved disses forfald, 2 bestyrelsesmedlemmer.
 
§ 8. Regnskab og økonomi
8.1. Regnskabsåret følger perioden 1. oktober - 30. september, og skal
indeholde et driftsregnskab og en status.
Kontingentåret går fra 1. november til 31. oktober.
8.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på
generalforsamlingen.
8.3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
8.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger
rapport til bestyrelsen.
8.5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til
enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 
§ 9. Eksklusion
9.1. Et flertal i bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere
medlemmer af bestyrelsen, suppleanter, medlemmer eller udvalg der
ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer eller som handler
til skade for foreningen.
9.2. De ekskluderede medlemmer får mulighed for på førstkommende
ordinære generalforsamling at anke denne beslutning og præsentere
deres sag, som så bestyrelsen herefter tager stilling til på
førstkommende bestyrelsesmøde.
 
§ 10. Vedtægtsændringer
10.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens
fremmødte medlemmer.
10.2. Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af
generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne
ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund
af offentlige myndigheders krav, uden at pkt. 10.1 behøver at opfyldes.
 
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling
11.1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3
af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med
mindst to ugers varsel og senest fire uger efter at der er indgået ønske
om det.
 
§ 12. Opløsning
12.1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af
generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings
fremmødte medlemmer.
12.2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til
almennyttige formål.
  
 
 
 
DanskeTamFugle | CVR: 34655723  | besked@dansketamfugle.dk